Cellulit, Orbital

Allvarlig infektiös inflammation i ögonhålan. Risk för bestående skada på synnerv och intrakraniell spridning.

Symtom & Klinik
Svullnad, rodnad och ömhet i ögonlock. Injicerad konjunktiva med ev. chemos. P.g.a. påverkan i orbita ses proptos och muskelpåverkan med motilitetsstörning. Synpåverkan med nedsatt syn och störning i färgseende. Avvikande pupillreaktion.
Allmänpåverkan med feber ses vanligen men inte alltid.

Etilologi
Bakteriell infektion vanligen från sinus. Även från hud vid annan infektion eller trauma och främmande kropp.
Hos barn vanligen Hemophilus Infl, Streptokocker, Staphylokocker och Pneumokocker.
Hos vuxna ofta blandflora av aerober och anaerober. Ovanligt men även tuberculos, svamp, syfilis och echinococcus förekommer.

Utredning
CT-skalle inkl. orbita med täta koronara snitt. Fråga efter cellulit, främmande kropp, abscess.
Blodprov inkl. blodstatus, SR och crp. Blododling hos spädbarn eller vid misstanke om Hemophilus Infl.
Odling från konjunktiva eller nasofarynx ger normalt ingen information. Istället tas biopsi och prov för odling i samband med ev. kirurgi.

Behandling
Vid misstanke skall i.v. ab. behandling insättas snarast möjligt, ej invänta provsvar eller CT. Claforan i.v. 3 g x 3 i kombination med Flagyl p.o. 400 mg x 3. Vid misstanke Pseudomona ges istället Meronem i.v. 1 g x 3.
Håll fastande för ev. kirurgi. Kontrollera ögonstatus varannan timme initialt. Om försämring överväg akut kirurgi. Ev. steroider från dag 2, tex. Prednisolon 60 mg.
Kirurgi kan innefatta akut dekompression, incisioner i övre och nedre ögonlocksfåror, debridering av nekrotisk vävnad, främmande kroppar, dränera abscesser, biopsi, odling.
Vid försämring med huvudvärk eller långdraget förlopp kan intrakraniell spridning misstänkas och MR bör utföras.

Diffdiagnoser
Preseptal Cellulit, Periorbital Nekrotiserande Fasceit, Konjunktivit, Erysipelas, Allergisk reaktion, Dakrocystit

Läs mer
eMedicine

ICD L03.9