Cellulit, Preseptal

Allvarlig infektiös inflammation i mjukdelar kring ögat.

Symtom & Klinik
Inflammation i ögonlock med svullnad, rodnad och ömhet. Ibland chemos och lätt injektion. Ingen syn- eller rörelseinskränkning. Ej heller värk.
Observera att vid infektion med Haemophilus Influenzae, framför allt barn under 5 år, ses kraftig svullnad av övre och nedre ögonlock. Ibland ses även en röd-lila missfärgning. Sällsynt i Sverige dock.

Etilologi
Bakteriell infektion från hud, sår, konjunktiva, sinus, tårsäck. Vanligen Strep Grp A eller Staph A. Virusinfektion kan misstänkas vid samtidig herpes eller zoster.

Utredning
Klinisk diagnos. Normalt ingen utredning. Ev. odling från misstänkt infektionslokal. CT-orbita ej indicerad.

Behandling
Skall täcka Stafylokocker och Streptokocker. Vuxna med gott allmäntillstånd kan behandlas med peroral antibiotika t.ex. Heracillin 1 g x 3 (vid allergi Dalacin 300 mg x 2). Vid behov incision och dränage. Vid kraftig infektion i.v. antibiotika t.ex. Ekvacillin 1 g x 3. Barn under 5 år behandlas normalt direkt med i.v. antibiotika (justerad dos). Vid klar bättring efter 3 dagars behandling i.v. kan byte till p.o. behandling övervägas.
Vid försämring med huvudvärk eller långdraget förlopp kan intrakraniell spridning misstänkas och MR bör utföras.

Diffdiagnoser
Orbital Cellulit, Periorbital Nekrotiserande Fasceit, Konjunktivit, Chalazion, Erysipelas, Allergisk reaktion, Dakrocystit

Läs mer
eMedicine

ICD L03.9