Kemisk skada

Handläggande vid kemiska ämnen i ögat.

På plats

 • Omedelbar! sköljning med vatten eller koksaltlösning om det finns tillgängligt.
 • Vid direkt frätande ämnen, skölj minst 15 minuter därefter till sjukhus med upprepade sköljningar under transport.
 • Vid irriterande ämnen, såsom lösningsmedel och tvättmedel, skölj minst 5 minuter. Om fortsatta besvär efter detta, t.ex. intensiv sveda, smärta eller synpåverkan, fortsätt spola under transport till sjukhus.

På sjukhus

 • Fortsätt spola, t.ex. med NaCl eller Ringer. 10 – 20 minuter beroende på kemiskt ämne.
 • Lokalbedövning underlättar behandling och undersökning.
 • Plocka bort ev. kvarvarande partiklar. Evertera samt sondera övre fornix.
 • PH-värde kontrolleras med indikator. Om inte PH 7 +/- 1, kan restpartiklar misstänkas.
 • Överväg antidot, vid t.ex. fenol eller fluorider.
 • Vid behov debridera nekrotisk vävnad.

Gradering

Gradering underlättar handläggande och erbjuder grov prognos.

Grad 1

 • Generell epitelskada, kan vara helt bortfrätt.
 • Ingen stromal opacitet
 • Ingen limbal ischemi

Ingen förlust av stamceller. God prognos.

Grad 2

 • Epitelskada
 • Stromalt ödem
 • Väl synliga irisdetaljer.
 • Mindre än 1/3 limbal ischemi.

Partiell förlust av stamceller. Normalt god prognos.

Grad 3

 • Epitelskada
 • Stromalt dis
 • Irisdetataljer ej väl synliga.
 • Limbal ischemi 1/3 – 1/2
 • Delvis kvarvarande proximal konjunktiva och vaskularisering.

Förlust av stamceller. Risk för konjunktivalisering.

Grad 4

 • Epitelskada
 • Opak kornea
 • Irisdetataljer syns ej.
 • Limbal ischemi mer än 1/2
 • Nekros av proximala konjunktiva och sclera.

Stor stamcellsförlust. Överhängande risk för konjunktivalisering. Allvarlig skada. Dålig prognos.

Akut behandling, dag 1 – 7

Grad 1

 • Salva Chloromycetin x 6 till epitalisering. Därefter kontroll v.b. om utbredda epiteldefekter.

Grad 2 – 3

 • Isopto-Maxidex x 4
 • Tabletter C-vitamin 1 g x 3
 • Tabletter Doxycyklin 100 mg x 2
 • Ev. Cyclogyl x 2
 • Ev. trycksänkande droppar/kapslar

Grad 4

 • Som Grad 2-3.
 • Ev. Prednisolon p.o., t.ex. 60 mg x 1.
 • V.b. kirurgisk åtgärd såsom tenoplastik de första dagarna.

Behandling tidig reparationsfas, dag 8 – 21

Grad 1

 • Vid klar re-epitalisering utsätts antibiotikasalva. Smörjande salva/droppar v.b.

Grad 2

 • Om re-epitalisering ej komplett får insatt behandling justeras ned. Maxidex byts mot Terracortril med Polymyxin B x 3.

Grad 3-4

 • Marginell eller utebliven re-epitalisering. Maxidex byts mot Terracortril med Polymyxin B x 3. Doxycyclin och C-vitamin oförändrat.
 • Ev. Prednisolon trappas ut under 3 v.

Behandling sen reparationsfas, dag 22 -

Grad 2

 • Vid klar re-epitalisering ge v.b. konserveringsfria smörjande salva/droppar. Ev. fortsatt Terracortril med Polymyxin B x 1-2. Följ ögontrycket.

Grad 3-4

 • Vid utebliven re-epitalisering fortsatt Terracortril i upp till 12 månader. C-vitamin och Doxycyklin i 3 månader. Ev. kirurgi såsom amnionhinna.
 • Följ noga den stromala förtunningen som denna skada ger och kortison bidrar till.
 • Efter 12 månader om inflammationen lagt sig kan det bli aktuellt med rekonstruktiv kirurgi såsom keratoplastik och stamcellstransplantation.

Specialämnen

Fluorvätesyra (HF)

 • Kraftigt frätande. På plats spola rikligt med vatten. Fortsatt oavbruten spolning under transport.
 • På sjukhuset fortsatt riklig spolning.
 • Om kraftig exponering spola snarast med antidot Kalciumglubionatlösning. 50 ml Calcium Sandoz Injektionsvätska 9 mg Ca / ml spädes med 450 ml NaCl. Spolas under ca. 10 minuter. Därefter droppas lösningen i ögat var 2 – 3 h under 24 h.
 • Vid lindrig exponering enbart droppar var 2 – 3 h under 24 h.
 • Notera att vid exponering av hud och lungor skall behandlig ske i samråd med medicinjour p.g.a. dess kraftigt toxiska egenskaper.

Kalciumhydroxid (Betong, cement, murbruk)

 • EDTA 0,74% kan underlätta att få bort mindre partiklar. Om inlagring i kornea kan EDTA droppas var minut under 20 minuter.

Fenol

 • Antidot Makrogol 400 sköljvätska 33%. Spola minst 15 minuter. Upprepa v.b.

ICD T26.6 X59.99