Synfältsdefekter

Exempel på synfältsdefekter vid några olika tillstånd som påverkar synbanorna.

A
Komplett skada på opticus
B
Påverkan temporala opticus alt. perichiasmala området
C
Ojämn påverkan chiasma
D
Påverkan chiasma centralt
E
Skada längs synbanan
F
Skada temporalloben
G
Skada parietalloben
H
Occipital skada
I
Skada främre syncortex

J
Skada maculära syncortex

Diffdiagnoser

Altitudinell defekt
AION, Artärocklusion, Venocklusion, Glukom, Opticusskada

Bågformat skotom
Glaukom, AION, Drusenpapill, Kraftig myopi

Binasal defekt
Glaukom, Bilateral Retinasjukdom, Bilateral occipital skada, Aneurysm eller Tumör påverkande chiasma eller opticus bilateralt

Bitemporal hemianopsi
Hypofysadenom (börjar i övre kvadrant), Kraniofaryngeom (börjar i nedre kvadrant), Meningiom, Gliom, Aneurysm, Tilltad papill bilateralt

Förstorad blind fläck
Papillödem, Glaukom, Drusenpapill, Kolobom, Droger, Kraftig myopi

Centralt skotom
Maculasjukdom, Opticusneurit, AION, Optikusatrofi, Skada maculära syncortex

Homonym Hemianopsi
Skada synbana, temporallob, parietallob, occipitalt eller syncortex. Blödning, Ischemi, Tumör. Migrän kan ge övergående

Kikarsynfält
Glaukom, Retinitis Pigmentosa, Kroniskt papillödem, Post laserbehandling, CVO, Bilateral skada i främre synkortex som sparar macula, Funktionell synnedsättning, CAR, Droger