Diamox

Komplement vid svårbehandlad glaukom eller vid akut högt tryck.

Verkningsmekanism
Kolsyreanhydrashämmare. Reducerar produktionen av kammarvatten.

Dosering
250 – 2000 mg per dag uppdelat på 2 – 4 doseringstillfällen.

Kontraindikationer
Idiopatisk renal hyperkloremisk acidos och Addisons sjukdom. Grav lever- eller njurfunktionsnedsättning. Rubbning i elstatus. Överkänslighet mot sulfonamider. Långtidsbehandling av trångvinkelglaukom.

Behandlingskontroller
Kontinuerliga kontroller av blod- och elstatus.

Länk
FASS