Mannitol

Komplement vid svårbehandlad akut glaukom där annan behandling ej har effekt.

Verkningsmekanism
Osmotisk effekt vilket sänker IOP.

Dosering
1,5 – 2 gr/kg under 30 – 60 min. Vanligen ges 500 ml. Även dosjustering utifrån allmänstatus.
Kontinuerlig kontroll av diures och hjärtstatus inkl. blodtryck.

Kontraindikationer
Gravt nedsatt njur-, eller hjärtfunktion. Rubbad saltbalans eller allvarligt uttorkad. Allergi mot ingrediens.

Behandlingskontroller
Kontroll av blod-, elstatus och kreatinin.

Länk
FASS